ZAP-3

Formularz służy do zgłoszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych (np. adresu elektronicznego i adresu do korespondencji) oraz informacji dotyczących rachunku osobistego. ZAP-3 można wysłać jedynie dysponując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub papierowy złożyć w urzędzie. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji.

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny)


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.