NIP-7

Zgłoszenie identyfikacyjne / aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem / płatnikiem; przeznaczony dla osób niebędących przedsiębiorcami lub niepodlegających rejestracji w CEIDG: prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług, lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, lub będących płatnikami podatków, lub będących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, lub niemających nadanego numeru PESEL, lub wykonujących działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny)


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.